Battle of Northampton

The Lancastrian Army 

On 10th July 1460 the Lancastrians were in a fortified camp, built in the wooded area to your left and across the golf course. 

How big was the Lancastrian army? 

The Lancastrian army was the smaller of the two, but it had the advantage of being protected by a fortified camp. The reports at the time say it was between 20,000 and 50,000 strong, but none of the writers were present at the battle. Based on the likely size of the camp we think the army was about 6,000 to 8,000. A camp big enough to hold 50,000 men would have been larger than Northampton itself! 

Why did they build a camp? 

The Lancastrian camp was unusual in England. It was built so that they could use a lot of cannons. These were meant to kill the Yorkists as they tried to cross the stream and palisade (a fence of wooden stakes forming a defence) that protected the camp, but the cannons did not fire effectively. Camps like this had been used by the French to defeat the English at the end of the Hundred Years’ War. These camps made the most of the guns in them and protected the defenders from the English archers. Some people think the camp here was based upon the French camp at the Battle of Castillon in 1453. 

As well as making good use of their cannons, the camp also meant that the greater numbers of Yorkists attacking them did not have such a big advantage. The Lancastrians were able to build the camp as they had several days to prepare. After the defeat at this battle neither side tried to build another camp like this for the rest of the Wars of the Roses. If the Lancastrians had won, their success at the Battle of Northampton would have changed the way battles were fought in England. 

 

Picture left: Furrow, ridge 

What did Delapre Park look like then? 

The area where the battle was fought was farmland, shared between the nunnery and Hardingstone. Medieval ploughing created the ridge and furrow landscape you can still see in the ground today. 

The area would have been more open. The trees in the park now were all probably planted many years after the battle. 

At the time of the battle it would have been possible to see the Eleanor Cross clearly on the hilltop from the Abbey and the camp. Even then, however, the cross on the top of it was missing. 

What did the camp look like? 

It had a wooden palisade around the outside and was surrounded by a stream. There would have been protected gaps in the palisade for the guns to fire through. Inside the camp the King would have had a magnificent pavilion made of the finest materials, including cloth of gold. His nobles would have had their own large tents. Common soldiers would have made lean-tos from local materials or slept in the open. 

Important Lancastrians and their Coats of Arms 

King Henry VI  

born 6 December 1421, died 21 May 1471. He was captured during the battle but remained King. Died in suspicious circumstances in the Tower of London. 

Queen Margaret of Anjou  

born 23 March 1430, died 25 August 1482. She escaped the battle with her son, Edward of Westminster, and fled to Harlech. Died in exile in France of natural causes. 

Humphrey Stafford, Duke of Buckingham  

born December 1402, died 10 July 1460. The commander of the Lancastrian army. He was killed at the battle and buried in Greyfriars in the centre of Northampton. 

Edmund, Baron Grey of Ruthin  

born 26 October 1416, died 22 May 1490. At the height of the battle he changed sides and helped the Yorkists win.  He survived the Wars of the Roses and died of natural causes. 

Thomas Percy, Lord Egremont  

born 29 November 1422, died 10 July 1460. A junior member of the famous Percy family, Egremont was known for his hot temper. He was killed at the battle. 

John Talbot, Earl of Shrewsbury 

born circa 1413, died 10 July 1460. The son of one of England’s greatest generals during the Hundred Years’ War with France. He was killed at the battle. 

 

At the bottom: Standards of leading commanders. 

These include their mottoes, badges and livery colours. 

Left to right: Henry VI, Buckingham, Talbot. 

 

Credit: Details from ‘View from Queen Eleanor Cross – Battle of Northampton’ © Matthew Ryan. Reproduced by kind permission of the artist. 

 • Žinome, kad tai nėra visiškai tikslus vertimas. Siekiame gauti sklandų vertimą – Delaprė Abbey Preservation Trust. 

   

  Lankasterijos armija 

  1460 m. liepos 10 d.th Lankasteriai buvo įsitvirtinę stovykloje, pastatytoje miškingoje vietovėje, esančioje kairėje pusėje ir kitoje golfo aikštyno pusėje. 

  Kokio dydžio buvo Lankasterio armija? 

  Lankasterių kariuomenė buvo mažesnė, tačiau jos pranašumas buvo tas, kad ją saugojo įtvirtinta stovykla. Tuometiniuose pranešimuose teigiama, kad ji buvo nuo 20 000 iki 50 000 karių, tačiau nė vienas iš autorių mūšyje nedalyvavo. Remdamiesi tikėtinu stovyklos dydžiu, manome, kad kariuomenė buvo maždaug 6-8 000 karių. Stovykla, kurioje tilptų 50 000 vyrų, būtų buvusi didesnė už patį Nortamptoną! 

  Kodėl jie pastatė stovyklą? 

  Lankasterių stovykla Anglijoje buvo neįprasta. Ji buvo pastatyta taip, kad būtų galima naudoti daug patrankų. Jomis buvo siekiama nužudyti jorkisus, kai jie bandė pereiti upelį ir palisadą (medinių kuolų tvorą, sudarančią gynybą), saugančią stovyklą, tačiau patrankos šaudė neefektyviai. Tokias stovyklas prancūzai naudojo Šimtamečio karo pabaigoje nugalėdami anglus. Šiose stovyklose buvo kuo geriau panaudotos jose esančios patrankos ir gynėjai buvo apsaugoti nuo anglų lankininkų. Kai kurie žmonės mano, kad čia esanti stovykla sukurta pagal 1453 m. Kastiliono mūšio prancūzų stovyklą. 

  Be to, kad stovykloje buvo gerai panaudotos jų patrankos, tai taip pat reiškė, kad juos puolantys jorkšyrai neturėjo tokio didelio pranašumo. Lankasteriai spėjo pastatyti stovyklą, nes turėjo kelias dienas pasiruošti. Po pralaimėjimo šiame mūšyje nė viena pusė nebandė statyti kitos panašios stovyklos per likusį Rožių karų laikotarpį. Jei Lankasteriai būtų laimėję, jų sėkmė Nortamptono mūšyje būtų pakeitusi mūšių Anglijoje būdą. 

   

  Nuotrauka kairėje: Keteros, keteros 

  Kaip tada atrodė Delaporo parkas? 

  Vietovė, kurioje vyko mūšis, buvo dirbama žemė, kurią pasidalijo vienuolynas ir Hardingstonas. Viduramžių arimas suformavo kraštovaizdį, kurį dar ir šiandien galima pamatyti žemėje. 

  Teritorija būtų buvusi atviresnė. Dabar parke esantys medžiai tikriausiai buvo pasodinti praėjus daugeliui metų po mūšio. 

  Mūšio metu nuo abatijos ir stovyklos aiškiai matėsi Eleonoros kryžius ant kalvos viršūnės. Tačiau net ir tada kryžiaus viršūnėje nebuvo. 

  Kaip atrodė stovykla? 

  Jį iš išorės juosė medinė palisada, o aplink tekėjo upelis. Palisadoje turėjo būti apsaugotos spragos, pro kurias šautuvai galėjo šaudyti. Stovyklos viduje karalius turėjo puikų paviljoną, pagamintą iš geriausių medžiagų, įskaitant aukso audinius. Jo kilmingieji turėjo savo dideles palapines. Paprasti kareiviai iš vietinių medžiagų pasistatydavo palapines arba miegodavo po atviru dangumi. 

  Svarbūs lankasterijonai ir jų herbai 

  Karalius Henrikas VI  

  gimė 1421 m. gruodžio 6 d., mirė 1471 m. gegužės 21 d. Mūšio metu pateko į nelaisvę, bet liko karaliumi. Mirė įtartinomis aplinkybėmis Londono Taueryje. 

  Anžu karalienė Margaretė  

  gimė 1430 m. kovo 23 d., mirė 1482 m. rugpjūčio 25 d. Kartu su sūnumi Edvardu Vestminsterio ji pabėgo iš mūšio ir pabėgo į Harlechą. Mirė tremtyje Prancūzijoje dėl natūralių priežasčių. 

  Humphrey Staffordas, Bakingamo hercogas  

  gimė 1402 m. gruodį, mirė 1460 m. liepos 10 d. Lankasterijos kariuomenės vadas. Žuvo mūšyje ir buvo palaidotas Greifriarų bažnyčioje Nortamptono centre. 

  Edmundas, Ruthino baronas Grey  

  gimė 1416 m. spalio 26 d., mirė 1490 m. gegužės 22 d. Mūšio įkarštyje jis perėjo į kitą pusę ir padėjo jorkiečiams laimėti.  Jis išgyveno Rožių karus ir mirė dėl natūralių priežasčių. 

  Thomas Percy, lordas Egremontas  

  gimė 1422 m. lapkričio 29 d., mirė 1460 m. liepos 10 d. Jaunesnysis garsiosios Percy giminės narys Egremontas garsėjo karštu temperamentu. Jis žuvo mūšyje. 

  Johnas Talbotas, Šrusberio grafas 

  gimė apie 1413 m., mirė 1460 m. liepos 10 d. Vieno didžiausių Anglijos generolų Šimtamečio karo su Prancūzija metu sūnus. Žuvo mūšyje. 

   

  Apačioje: Pagrindinių vadų standartai. 

  Tai – jų šūkiai, ženkliukai ir livrėjos spalvos. 

  Iš kairės į dešinę: Henrikas VI, Bakingamas, Talbotas. 

   

  Kreditas: Detalės iš “Vaizdas nuo karalienės Eleonoros kryžiaus – Nortamptono mūšis” © Matthew Ryan. Reprodukuota autoriaus leidimu. 

 • Zdajemy sobie sprawę, że nie są to w pełni dokładne tłumaczenia. Pracujemy nad uzyskaniem płynnych tłumaczeń – Delapr é Abbey Preservation Trust. 

   

  Armia Lancastryjska 

  10 lipca 1460 r. Lancastrianie znajdowali się w ufortyfikowanym obozie, zbudowanym na zalesionym obszarze po lewej stronie, po drugiej stronie pola golfowego. 

  Jak liczna była armia Lancastrów? 

  Armia Lancastryjska była mniejsza z tej dwójki, ale miała tę zaletę, że była chroniona przez ufortyfikowany obóz. Raporty z tamtego czasu mówią, że było to od 20 000 do 50 000 żołnierzy, ale żaden z pisarzy nie był obecny na bitwie. Opierając się na prawdopodobnej wielkości obozu, uważamy, że armia liczyła około 6000 do 8000. Obóz wystarczająco duży, aby pomieścić 50 000 ludzi, byłby większy niż samo Northampton! 

  Dlaczego zbudowali obóz? 

  Obóz Lancastrian był niezwykły w Anglii. Został zbudowany tak, aby mogli używać wielu armat. Miały one zabić Yorkistów, gdy próbowali przekroczyć strumień i palisadę (ogrodzenie z drewnianych pali tworzących obronę), które chroniły obóz, ale armaty nie strzelały skutecznie. Obozy takie jak ten były używane przez Francuzów do pokonania Anglików pod koniec wojny stuletniej. Obozy te w pełni wykorzystywały znajdujące się w nich działa i chroniły obrońców przed angielskimi łucznikami. Niektórzy uważają, że obóz tutaj był wzorowany na francuskim obozie w bitwie pod Castillon w 1453 roku. 

  Oprócz dobrego wykorzystania swoich armat, obóz oznaczał również, że większa liczba atakujących ich Yorkistów nie miała tak dużej przewagi. Lancastrianie byli w stanie zbudować obóz, ponieważ mieli kilka dni na przygotowania. Po klęsce w tej bitwie żadna ze stron nie próbowała zbudować drugiego takiego obozu do końca Wojny Dwóch Róż. Gdyby Lancastrianie wygrali, ich sukces w bitwie pod Northampton zmieniłby sposób, w jaki toczono bitwy w Anglii. 

   

  Zdjęcie po lewej: Bruzda, grzbiet 

  Jak wtedy wyglądał Delapre Park? 

  Obszar, na którym toczyła się bitwa, to pola uprawne, dzielone między klasztor i Hardingstone . Średniowieczna orka stworzyła krajobraz grzbietów i bruzd, który można zobaczyć w ziemi do dziś. 

  Teren byłby bardziej otwarty. Drzewa w parku zostały prawdopodobnie posadzone wiele lat po bitwie. 

  W czasie bitwy można było wyraźnie zobaczyć Krzyż Eleonory na szczycie wzgórza z opactwa i obozu. Jednak nawet wtedy brakowało krzyża na szczycie. 

  Jak wyglądał obóz? 

  Na zewnątrz otoczony był drewnianą palisadą i otoczony był strumieniem. W palisadzie byłyby chronione luki, przez które mogłyby strzelać działa. Wewnątrz obozu król miałby wspaniały pawilon wykonany z najlepszych materiałów, w tym ze złotej tkaniny. Jego arystokraci mieliby własne duże namioty. Zwykli żołnierze budowali przybudówki z lokalnych materiałów lub spali pod gołym niebem. 

  Ważni Lancastryjczycy i ich herby 

  Król Henryk VI 

  urodzony 6 grudnia 1421, zmarł 21 maja 1471. Dostał się do niewoli podczas bitwy, ale pozostał królem. Zginął w podejrzanych okolicznościach w Tower of London. 

  Królowa Małgorzata Andegaweńska 

  1. 23 marca 1430 r., zm. 25 sierpnia 1482 r. Uciekła z bitwy wraz z synem Edwardem z Westminsteru i uciekła do Harlech. Zmarł na wygnaniu we Francji z przyczyn naturalnych.

  Humphrey Stafford, książę Buckingham 

  1. grudnia 1402, zm. 10 lipca 1460. Dowódca armii lancastryjskiej. Zginął w bitwie i pochowany w Greyfriars w centrum Northampton.

  Edmund, baron Gray z Ruthin 

  urodzony 26 października 1416, zmarł 22 maja 1490. W szczytowym momencie bitwy zmienił strony i pomógł Yorkistom wygrać. Przeżył Wojnę Dwóch Róż i zmarł z przyczyn naturalnych. 

  Thomas Percy, Lord Egremont 

  urodzony 29 listopada 1422, zmarł 10 lipca 1460. Młodszy członek słynnej rodziny Percy, Egremont był znany ze swojego gorącego temperamentu. Zginął w bitwie. 

  John Talbot, hrabia Shrewsbury 

  urodzony ok. 1413 r., zm. 10 lipca 1460 r. Syn jednego z najwybitniejszych generałów Anglii podczas wojny stuletniej z Francją. Zginął w bitwie. 

   

  U dołu: Sztandary czołowych dowódców. 

  Należą do nich ich motta, odznaki i kolory liberii. 

  Od lewej do prawej: Henryk VI, Buckingham, Talbot. 

   

  Źródło: Szczegóły z „Widok z Krzyża Królowej Eleonory – Bitwa o Northampton” © Matthew Ryan. Reprodukcja za uprzejmą zgodą artysty. 

 • Suntem conștienți că acestea nu sunt traduceri complet exacte. Lucrăm pentru a obține traduceri fluente – Delapr é Abbey Preservation Trust. 

   

  Armata Lancastriană 

  Pe 10 iulie 1460, Lancastrienii se aflau într-o tabără fortificată, construită în zona împădurită din stânga ta și peste terenul de golf. 

  Cât de mare era armata Lancastriană? 

  Armata Lancastriană era cea mai mică dintre cele două, dar avea avantajul de a fi protejată de o tabără fortificată. Rapoartele de la acea vreme spun că era între 20.000 și 50.000 de oameni, dar niciunul dintre scriitori nu a fost prezent la bătălie. Pe baza mărimii probabile a lagărului, credem că armata era de aproximativ 6.000 până la 8.000. O tabără suficient de mare pentru a găzdui 50.000 de oameni ar fi fost mai mare decât Northampton! 

  De ce au construit o tabără? 

  Tabăra Lancastriană era neobișnuită în Anglia. A fost construit astfel încât să poată folosi o mulțime de tunuri. Acestea erau menite să-i omoare pe yorkiști în timp ce încercau să traverseze pârâul și palisadă (un gard din țăruși de lemn care formează o apărare) care protejează tabăra, dar tunurile nu au tras în mod eficient. Lagăre ca aceasta fuseseră folosite de francezi pentru a-i învinge pe englezi la sfârșitul Războiului de o sută de ani. Aceste tabere au profitat la maximum de tunurile din ele și i-au protejat pe apărători de arcașii englezi. Unii oameni cred că tabăra de aici s-a bazat pe tabăra franceză din bătălia de la Castillon din 1453. 

  Pe lângă faptul că a folosit bine tunurile lor, tabăra a însemnat, de asemenea, că numărul mai mare de yorkiști care îi atacau nu avea un avantaj atât de mare. Lancastrienii au reușit să construiască tabăra deoarece aveau câteva zile de pregătit. După înfrângerea din această bătălie, niciuna dintre părți nu a încercat să construiască o altă tabără ca aceasta pentru restul Războaielor Trandafirilor. Dacă Lancastrienii ar fi câștigat, succesul lor la Bătălia de la Northampton ar fi schimbat modul în care s-au purtat bătăliile în Anglia. 

   

  Poza din stânga: Brazdă, creastă 

  Cum arăta atunci Parcul Delapre? 

  Zona în care s-a dat bătălia a fost terenuri agricole, împărțite între mănăstirea de maici și Hardingstone . Aratul medieval a creat peisajul de creastă și brazdă pe care îl puteți vedea și astăzi în pământ. 

  Zona ar fi fost mai deschisă. Copacii din parc au fost probabil plantați la mulți ani după bătălie. 

  În momentul luptei, ar fi fost posibil să se vadă clar Crucea Eleanor pe vârful dealului dinspre mănăstire și tabără. Chiar și atunci însă, crucea de pe vârful ei lipsea. 

  Cum arăta tabăra? 

  Avea o palisadă de lemn în jurul exteriorului și era înconjurată de un pârâu. Ar fi existat goluri protejate în palisadă prin care armele să tragă. În interiorul taberei, Regele ar fi avut un pavilion magnific din cele mai bune materiale, inclusiv pânză de aur. Nobilii lui ar fi avut propriile lor corturi mari. Soldații de rând ar fi făcut înclinații din materiale locale sau ar fi dormit în aer liber. 

  Lancastrieni importanți și stemele lor 

  Regele Henric al VI-lea 

  născut la 6 decembrie 1421, a murit la 21 mai 1471. A fost capturat în timpul bătăliei, dar a rămas rege. A murit în circumstanțe suspecte în Turnul Londrei. 

  Regina Margareta de Anjou 

  născută la 23 martie 1430, a murit la 25 august 1482. A scăpat de luptă cu fiul ei, Edward de Westminster, și a fugit la Harlech. A murit în exil în Franța din cauze naturale. 

  Humphrey Stafford, Duce de Buckingham 

  născut în decembrie 1402, murit la 10 iulie 1460. Comandantul armatei Lancastriene. A fost ucis în bătălie și îngropat în Greyfriars, în centrul orașului Northampton. 

  Edmund, baronul Gray din Ruthin 

  născut la 26 octombrie 1416, a murit la 22 mai 1490. În apogeul bătăliei, el și-a schimbat tabăra și i-a ajutat pe yorkiști să câștige. A supraviețuit războaielor trandafirilor și a murit din cauze naturale. 

  Thomas Percy, lordul Egremont 

  născut la 29 noiembrie 1422, a murit la 10 iulie 1460. Membru mai tânăr al celebrei familii Percy, Egremont era cunoscut pentru temperamentul său fierbinte. A fost ucis în bătălie. 

  John Talbot, conte de Shrewsbury 

  născut în jurul anului 1413, a murit la 10 iulie 1460. Fiul unuia dintre cei mai mari generali ai Angliei în timpul războiului de o sută de ani cu Franța. A fost ucis în bătălie. 

   

  În partea de jos: standardele comandanților de frunte. 

  Acestea includ motto-urile, insignele și culorile lor. 

  De la stânga la dreapta: Henric al VI-lea, Buckingham, Talbot. 

   

  Credit: Detalii din „Vedere de la Queen Eleanor Cross – Battle of Northampton” © Matthew Ryan. Reproducere cu permisiunea artistului. 

 • Мы понимаем, что это не совсем точный перевод. Мы работаем над получением беглого перевода – Delapré Abbey Preservation Trust. 

   

  Ланкастерская армия 

  10th июля 1460 года ланкастерцы находились в укрепленном лагере, построенном в лесном массиве слева от вас и через поле для гольфа. 

  Насколько велика была армия Ланкастеров? 

  Ланкастерская армия была меньшей из двух, но у нее было преимущество в том, что она была защищена укрепленным лагерем. В отчетах того времени говорится, что численность армии составляла от 20 000 до 50 000 человек, но никто из авторов не присутствовал на битве. Исходя из вероятного размера лагеря, мы полагаем, что армия составляла от 6 000 до 8 000 человек. Лагерь, достаточно большой, чтобы вместить 50 000 человек, был бы больше, чем сам Нортгемптон! 

  Почему они построили лагерь? 

  Лагерь ланкастерцев был необычным для Англии. Он был построен таким образом, чтобы они могли использовать большое количество пушек. Они должны были убивать йоркистов, когда те пытались пересечь ручей и палисад (забор из деревянных кольев, образующий оборону), который защищал лагерь, но пушки стреляли неэффективно. Подобные лагеря использовались французами для победы над англичанами в конце Столетней войны. Эти лагеря максимально использовали имеющиеся в них пушки и защищали защитников от английских лучников. Некоторые люди считают, что этот лагерь был создан на основе французского лагеря в битве при Кастильоне в 1453 году. 

  Помимо того, что лагерь хорошо использовал их пушки, он также означал, что большое количество Йоркистов, атакующих их, не имело такого большого преимущества. Ланкастеры смогли построить лагерь, так как у них было несколько дней на подготовку. После поражения в этой битве ни одна из сторон не пыталась построить еще один подобный лагерь до конца Войны Роз. Если бы ланкастерцы победили, их успех в битве при Нортгемптоне изменил бы способ ведения сражений в Англии. 

   

  Изображение слева: Борозды, гряды 

  Как тогда выглядел Делапре Парк? 

  Территория, на которой произошла битва, была фермерской землей, разделенной между женским монастырем и Хардингстоуном. Средневековая вспашка создала гребень и борозду, которые и сегодня можно увидеть на земле. 

  Местность была бы более открытой. Все деревья в парке были посажены, вероятно, через много лет после битвы. 

  Во время битвы из аббатства и лагеря на вершине холма был хорошо виден Элеонорский крест. Однако даже тогда крест на его вершине отсутствовал. 

  Как выглядел лагерь? 

  Снаружи он был обнесен деревянным частоколом и окружен ручьем. В частоколе имелись защищенные щели, через которые могли стрелять пушки. Внутри лагеря у короля был великолепный павильон из лучших материалов, в том числе из золотой ткани. У его вельмож были свои большие шатры. Простые солдаты делали навесы из местных материалов или спали под открытым небом. 

  Знаменитые ланкастеры и их гербы 

  Король Генрих VI  

  родился 6 декабря 1421 года, умер 21 мая 1471 года. Во время битвы попал в плен, но остался королем. Умер при подозрительных обстоятельствах в лондонском Тауэре. 

  Королева Маргарита Анжуйская  

  родилась 23 марта 1430 года, умерла 25 августа 1482 года. Она избежала битвы вместе со своим сыном, Эдуардом Вестминстерским, и бежала в Харлеч. Умерла в изгнании во Франции от естественных причин. 

  Хамфри Стаффорд, герцог Бекингемский  

  родился в декабре 1402 года, умер 10 июля 1460 года. Командующий ланкастерской армией. Был убит в битве и похоронен в Грейфрайарс в центре Нортгемптона. 

  Эдмунд, барон Грей из Рутина  

  родился 26 октября 1416 года, умер 22 мая 1490 года. В разгар битвы он сменил сторону и помог йоркистам одержать победу.  Он пережил Войну Роз и умер от естественных причин. 

  Томас Перси, лорд Эгремонт  

  родился 29 ноября 1422 года, умер 10 июля 1460 года. Младший член знаменитой семьи Перси, Эгремонт был известен своим горячим нравом. Он был убит в битве. 

  Джон Тэлбот, граф Шрусбери 

  родился около 1413 года, умер 10 июля 1460 года. Сын одного из величайших генералов Англии во время Столетней войны с Францией. Он был убит в сражении. 

   

  Внизу: Стандарты ведущих командиров. 

  К ним относятся их девизы, значки и цвета ливреи. 

  Слева направо: Генрих VI, Бэкингем, Тэлбот. 

   

  Credit: Детали из картины “Вид с креста королевы Элеоноры – битва при Нортгемптоне” © Matthew Ryan. Воспроизведено с любезного разрешения художника. 

 • نحن ندرك أن هذه ليست ترجمة دقيقة بالكامل. نحن نعمل من أجل الحصول على ترجمات بطلاقة – Delapr é Abbey Preservation Trust. 

   

  جيش لانكاستر 

  في 10 يوليو 1460 ، كان سكان لانكاستريين في معسكر محصن ، تم بناؤه في المنطقة المشجرة على يسارك وعبر ملعب الجولف. 

  ما هو حجم جيش لانكاستر؟ 

  كان جيش لانكاستر هو الأصغر بين الجيشين ، لكن كان يتمتع بميزة الحماية من خلال معسكر محصن. تقول التقارير في ذلك الوقت إن العدد كان يتراوح بين 20000 و 50000 ، لكن لم يكن أي من الكتاب حاضرين في المعركة. بناءً على الحجم المحتمل للمخيم ، نعتقد أن الجيش كان يتراوح بين 6000 و 8000. معسكر كبير بما يكفي لاستيعاب 50000 رجل سيكون أكبر من نورثامبتون نفسها! 

  لماذا بنوا معسكرا؟ 

  كان معسكر لانكستر غير معتاد في إنجلترا. تم بناؤه حتى يتمكنوا من استخدام الكثير من المدافع. كان من المفترض أن تقتل يوركستس أثناء محاولتهم عبور التيار والحاجز (سياج من الأوتاد الخشبية يشكل دفاعًا) كان يحمي المعسكر ، لكن المدافع لم تطلق النار بشكل فعال. استخدم الفرنسيون معسكرات كهذه لهزيمة الإنجليز في نهاية حرب المائة عام. استفادت هذه المعسكرات من البنادق الموجودة فيها وحمت المدافعين من رماة السهام الإنجليز. يعتقد بعض الناس أن المعسكر هنا كان قائمًا على المعسكر الفرنسي في معركة كاستيلون عام 1453. 

  بالإضافة إلى الاستخدام الجيد لمدافعهم ، كان المعسكر يعني أيضًا أن الأعداد الكبيرة من يوركيين الذين يهاجمونهم لم يكن لديهم مثل هذه الميزة الكبيرة. تمكن سكان لانكاستريين من بناء المخيم حيث كان لديهم عدة أيام للتحضير. بعد الهزيمة في هذه المعركة ، لم يحاول أي من الجانبين بناء معسكر آخر مثل هذا لبقية حروب الورود. إذا فاز لانكاستريون ، فإن نجاحهم في معركة نورثهامبتون كان سيغير الطريقة التي خاضت بها المعارك في إنجلترا. 

   

  الصورة على اليسار: ثلم ، ريدج 

  كيف كان شكل ديلابري بارك حينها؟ 

  كانت المنطقة التي دارت فيها المعركة عبارة عن أرض زراعية ، مشتركة بين دير الراهبات وهاردينغستون . خلقت الحرث في العصور الوسطى التلال والمناظر الطبيعية التي لا يزال بإمكانك رؤيتها على الأرض اليوم. 

  كان من الممكن أن تكون المنطقة أكثر انفتاحًا. ربما تم زرع جميع الأشجار في الحديقة الآن بعد سنوات عديدة من المعركة. 

  في وقت المعركة كان من الممكن رؤية إليانور كروس بوضوح على قمة التل من الدير والمخيم. لكن حتى ذلك الحين ، كان الصليب الموجود أعلىها مفقودًا. 

  كيف كان شكل المخيم؟ 

  كان له حاجز خشبي حول الخارج وكان محاطًا بجدول. كان من الممكن أن تكون هناك فجوات محمية في الحاجز لإطلاق النار من خلالها. داخل المخيم كان للملك جناح رائع مصنوع من أجود المواد ، بما في ذلك القماش المصنوع من الذهب. كان لنبلائه خيامهم الكبيرة . كان الجنود العاديون يصنعون العجاف من المواد المحلية أو ينامون في العراء. 

  اللانكستريين المهمين ومعاطفهم من الأسلحة 

  الملك هنري السادس 

  من مواليد 6 ديسمبر 1421 ، وتوفي في 21 مايو 1471. تم أسره أثناء المعركة لكنه ظل ملكًا. مات في ظروف مريبة في برج لندن. 

  مارجريت ملكة أنجو 

  من مواليد 23 مارس 1430 ، وتوفيت في 25 أغسطس 1482. هربت من المعركة مع ابنها إدوارد من وستمنستر ، وهربت إلى هارليك. توفي في المنفى في فرنسا لأسباب طبيعية. 

  همفري ستافورد دوق باكنغهام 

  من مواليد ديسمبر 1402 ، وتوفي في 10 يوليو 1460. قائد جيش لانكاستر. قُتل في المعركة ودُفن في Greyfriars في وسط نورثامبتون. 

  إدموند ، بارون جراي من روثين 

  من مواليد 26 أكتوبر 1416 ، وتوفي في 22 مايو 1490. في ذروة المعركة ، غير موقفه وساعد يوركستس على الفوز. نجا من حروب الورود ومات لأسباب طبيعية. 

  توماس بيرسي ، اللورد إجريمونت 

  من مواليد 29 نوفمبر 1422 ، وتوفي في 10 يوليو 1460. وهو عضو صغير في عائلة بيرسي الشهيرة ، وكان إيغريمونت معروفًا بمزاجه الحار. قُتل في المعركة. 

  جون تالبوت ، إيرل شروزبري 

  من مواليد 1413 ، وتوفي في 10 يوليو 1460. نجل أحد أعظم جنرالات إنجلترا خلال حرب المائة عام مع فرنسا. قُتل في المعركة. 

   

  في الأسفل: معايير القادة. 

  وتشمل هذه الشعارات والشارات وألوان كسوة. 

  من اليسار إلى اليمين: هنري السادس ، باكنغهام ، تالبوت. 

   

  الائتمان: تفاصيل من “منظر من الملكة إليانور كروس – معركة نورثهامبتون” © ماثيو رايان. مستنسخة بإذن كريمة من الفنان. 

 • ما آگاه هستیم که این ترجمه کاملا دقیق نیست. ما در تلاش هستیم تا ترجمه‌های روان را دریافت کنیم– اعتماد حفظ دلاپره ابی.

   

  ارتش لنکستری

  در ۱۰ جولای ۱۴۶۰ لنکستری ها در یک اردوگاه تقویت شده بودند، ساخته شده در منطقه جنگلی به سمت چپ شما و در سراسر زمین گلف.

   

  ارتش لنکستری چقدر بزرگ بود؟

  ارتش لنکستری کوچکتر از این دو بود، اما این خوبی را داشت که توسط یک اردوگاه تقویت شده محافظت شود. گزارش ها در آن زمان می گویند که این  بین ۲۰ تا ۵۰ هزار نفر قوی بود، اما هیچ یک از نویسندگان در این نبرد حضور  نداشتند. بر اساس اندازه احتمالی اردوگاه ما فکر می کنیم ارتش حدود ۶۰۰۰ تا ۸۰۰۰ نفر بود. اردوگاهی به اندازه کافی بزرگ برای نگه داشتن ۵۰٫۰۰۰ مرد بزرگتر از خود نارتهمپتون بود!

   

  چرا اونا اردوگاه ساختن؟

  اردوگاه لنکستری در انگلستان غیر معمول بود. طوری ساخته شده بود که بتوانند از توپ های زیادی استفاده کنند. اینها قرار بود یورکیست ها را بکشند، زیرا آنها سعی می کردند از رودخانه و قصر (حصاری از چوب های چوبی که یک دفاع را تشکیل می دهد) که از اردوگاه محافظت می کرد عبور کنند، اما توپ ها به طور مؤثر شلیک نکردند. اردوگاه هایی از این دست توسط فرانسوی ها برای شکست دادن انگلیسی ها در پایان جنگ صد ساله استفاده شده بود. این اردوگاه ها از تفنگ های موجود در آنها نهایت استفاده را می بردند و مدافعان را در برابر تیراندازان انگلیسی محافظت می کردند. برخی از مردم فکر می کنند که اردوگاه اینجا بر اساس اردوگاه فرانسوی ها در نبرد کاستیون در سال ۱۴۵۳است.

   

  این اردوگاه همچنین به این معنی بود که تعداد بیشتری از یورکیست هایی که به آنها حمله می کردند، چنین مزیت بزرگی  نداشتند. لنکستری ها توانستند این اردوگاه را بسازند، زیرا چند روز وقت برای آماده سازی داشت. پس از شکست در این نبرد هیچ یک از دو طرف سعی در ساخت اردوگاه دیگری مانند این را نکردند در بقیه جنگ گل سرخ. اگر لنکستری ها برنده می شدند، موفقیت آنها در نبرد نورث همپتون شیوه جنگ در انگلستان را تغییر می داد.

   

  تصویر سمت چپ: فرو، لبه

   

  پس پارک دلیاپر چه شکلی بود؟

  منطقه ای که نبرد در آن انجام شد، زمین کشاورزی بود که بین صومعه و هاردینگستون مشترک بود. شخم زدن قرون وسطی منظره برآمدگی و شیارهایی را ایجاد کرد که امروزه هنوز می توانید در زمین مشاهده کنید.

   

  منطقه بازتر ميشد درختان در پارک در حال حاضر همه احتمالا سال ها پس از نبرد کاشته شده اند.

   

  در زمان نبرد این امکان وجود داشت که صلیب النور را به وضوح در تپه از ابی و اردوگاه ببینیم. حتی در آن زمان ، با این حال ، صلیب در بالای آن گم شده بود.

   

  اردوگاه چه شکلی بود؟

  این یک کاخ چوبی در اطراف خارج بود و توسط یک جریان احاطه شده بود.شکاف های محافظت شده ای در کاخ وجود داشت که تفنگ ها از آن شلیک می کردند. در داخل اردوگاه پادشاه می توانست یک پاورق با شکوه ساخته شده از بهترین مواد، از جمله نقره طلا داشته باشد. شریفان او چادرهای بزرگ خود را می خوردند. سربازان عادی می توانستند از مواد محلی لاغر شوند یا در باز بخوابند.

   

  لنکستری های مهم و کت های اسلحه شان

   

  پادشاه هنری ششم

  متولد ۶ دسامبر ۱۴۲۱ ٫ درگذشت ۲۱ مه ۱۴۷۱ . او در طول جنگ دستگیر شد اما پادشاه باقی ماند. در شرایط مشکوکی در برج لندن درگذشت.

   

  ملکه مارگارت از انجو

  متولد ۲۳ مارس ۱۴۳۰ ٫درگذشت ۲۵ آگوست ۱۴۸۲.» او با پسرش ادوارد از وست مینستر از جنگ فرار کرد و به هارلچ فرار کرد. در تبعید در فرانسه به مرگ طبیعی درگذشت.

   

  هامفری استفورد، دوک باکینگهام

  متولد دسامبر ۱۴۰۲ ٫درگذشت ۱۰ جولای ۱۴۶۰. فرمانده ارتش لنکستري او در این نبرد کشته شد و در گریفریرز در مرکز نارتهمپتون به خاک سپرده شد.

   

  ادموند، بارون گری از روتین

  متولد ۲۶ اکتبر ۱۴۱۶ ٫ درگذشت ۲۲ مه ۱۴۹۰ در اوج نبرد او تغییر طرف و کمک به یورک ها برنده شوید.  او از جنگ گل سرخ جان سالم به در برده و به مرگ طبیعی درگذشت.

   

  توماس پری، لرد اگرمونت

  متولد ۲۹ نوامبر ۱۴۲۲ ٫ درگذشت ۱۰ جولای ۱۴۶۰. ایگریمونت یکی از اعضای تازه کار خانواده مشهور پریسی، به خاطر خشم گرمش شناخته شده بود. اون در جنگ کشته شد.

   

  جان تالبوت، ارل از شروزبری

  متولد ۱۴۱۳  ٫درگذشت 10 جولای 1460. پسر یکی از بزرگترین ژنرال های انگلستان در طول جنگ صد ساله با فرانسه. اون در جنگ کشته ش.

   

  در پایین: استانداردهای فرماندهان پیشرو

  این خدمات عبارتند از انگیزه های خود را, نشان و رنگ های زنده.

   

  چپ به راست: هنری هشتم، باکینکهام، تالبوت.

   

  اعتبار: جزئیات از ‘نمایش از ملکه النور صلیب – نبرد نورث همپتون’ © متیو رایان. با اجازه مهربانانه از هنرمند تکثیر شده است.

X