Battle of Northampton

The Yorkist Army 

On 10th July 1460 the Yorkist army formed up for battle between here and the Eleanor Cross, facing across the golf course and park, towards the trees in the distance. 

How big was the Yorkist army? 

The Yorkists had the bigger army. People who wrote about the battle at the time gave very different sizes. One writer said there were 160,000 and another 25,000. We have no official records, so these are just guesses. It is more likely there were between 10,000 and 15,000. The army would have been divided into three groups known as ‘battles’. These were called the vaward, main battle and rear guard. At this time, the word ‘battle’ meant a group of troops. The Yorkists artillery was probably placed at the ends of the line. 

 1. Rearguard 
 2. Main Battle 
 3. Vaward 
 4. Artillery positions 

What types of soldiers were there? 

Both armies had some men on horses but those who fought in the battle were on foot. The most heavily armoured men were the men-at-arms in full suits of armour, fighting with a weapon called a poleaxe. This was about 2 metres tall. Most of the army were archers, who used a longbow which was as tall as themselves, shooting arrows 90cm long. They wore padded jackets and helmets for protection and were armed with weapons like spears and the bill, a cutting blade on a 2 metre pole. 

Why were there so many bishops here? 

Bishops and churchmen were the educated elite of society. They usually held the senior posts in government as they were well educated and could read and write. Many were related to the senior nobles who fought at the battle. Before the battle some of them were sent by Warwick to try to negotiate a peaceful solution, but this was unsuccessful. Bishop Coppini (pictured above) had been sent by the Pope to try to achieve a peaceful outcome so that England could support a crusade he was trying to organise. Coppini, however, was not neutral and backed the Yorkists. The Bishops with the Yorkist army watched the battle from the steps of the Eleanor Cross. 

Important Yorkists and their Coats of Arms 

Richard Plantagenet, Duke of York  

born 21st September 1411, died 30th December 1460. Leader of the Yorkists. In Dublin at the time of the battle. Died at the Battle of Wakefield later the same year. 

Richard Neville, Earl of Warwick  

born 22 November 1428, died 14 April 1471. Known as ‘The Kingmaker’. Commanded the Yorkist forces at Northampton. He later switched sides and died at the Battle of Barnet. 

Edward Plantagenet, Earl of March  

 

born 28 April 1442, died 9 April 1483. Richard of York’s son. Became King as Edward IV. Died unexpectedly of natural causes in 1483. 

William Neville, Lord Fauconberg  

born circa 1405, died 9 January 1463. Warwick’s uncle and Richard of York’s brother-in-law. A successful and experienced soldier, he died of natural causes. 

Thomas Bouchier, Archbishop of Canterbury  

born 1404, died 30 March 1486. As Archbishop of Canterbury he officiated at the Coronations of three Kings: Edward IV, Richard III and Henry VII. He died of old age. 

Francesco Coppini, Bishop of Terni, Papal Legate 

born before 1415, died 29 September 1464. Sent by Pope Pius II to mediate between the two sides. After his return to Rome he was dismissed from his bishopric and died of natural causes. 

 

At the bottom: Standards of leading commanders. 

These include their mottoes, badges and livery colours. 

Left to right: Warwick, Edward of March, Fauconberg. 

 

Credit: Details from ‘View from Queen Eleanor Cross – Battle of Northampton 1460’ © Matthew Ryan. Reproduced by kind permission of the artist. Detail from ‘Francesco Coppini’ by Nicholas Froment, 1641. Saiko via Creative Commons Attribution 3.0 Unported Licence.  

 • Žinome, kad tai nėra visiškai tikslus vertimas. Siekiame gauti sklandų vertimą – Delaprė Abbey Preservation Trust. 

   

  Jorkšyrų armija 

  1460 m. liepos 10 d.th jorkšyrų kariuomenė susirikiavo mūšiui tarp šios vietos ir Eleanor  kryžiaus, žiūrėdama į golfo aikštyną ir parką, link tolumoje esančių medžių. 

  Kokio dydžio buvo jorkšyrų armija? 

  Jorkšyrai turėjo didesnę kariuomenę. Žmonės, kurie tuo metu rašė apie mūšį, nurodė labai skirtingus dydžius. Vienas rašytojas teigė, kad jų buvo 160 000, o kitas – 25 000. Oficialių duomenų neturime, todėl tai tik spėlionės. Labiau tikėtina, kad jų buvo nuo 10 000 iki 15 000. Kariuomenė turėjo būti suskirstyta į tris grupes, vadinamas “mūšiais”. Jos buvo vadinamos vaward, pagrindiniu mūšiu ir užnugario apsauga. Tuo metu žodis “mūšis” reiškė karių grupę. Jorkisų artilerija tikriausiai buvo išdėstyta linijos gale. 

  1. Ginkluotoji apsauga 
  1. Pagrindinis mūšis 
  1. Vaward 
  1. Artilerijos pozicijos 

   

  Kokių tipų karių būta? 

  Abi armijos turėjo keletą vyrų ant žirgų, bet tie, kurie dalyvavo mūšyje, ėjo pėsčiomis. Stipriausiai ginkluoti buvo vyrai su pilnais šarvais, kovojantys su ginklu, vadinamu poleksu. Jis buvo maždaug 2 metrų aukščio. Dauguma kariuomenės narių buvo lankininkai, kurie naudojo ilgąjį lanką, kuris buvo tokio pat aukščio kaip jie patys, ir šaudė 90 cm ilgio strėlėmis. Apsaugai jie dėvėjo paminkštintas liemenes ir šalmus, buvo ginkluoti tokiais ginklais kaip ietys ir bilis – pjaunantis peilis ant 2 metrų ilgio stulpo. 

  Kodėl čia buvo tiek daug vyskupų? 

  Vyskupai ir bažnyčios atstovai buvo išsilavinęs visuomenės elitas. Jie paprastai užimdavo aukštas pareigas vyriausybėje, nes buvo gerai išsilavinę, mokėjo skaityti ir rašyti. Daugelis jų buvo susiję su mūšyje kovojusiais vyresniaisiais didikais. Prieš mūšį kai kuriuos iš jų Vorvikas pasiuntė derėtis dėl taikaus sprendimo, tačiau tai buvo nesėkminga. Vyskupą Coppini (nuotraukoje viršuje) pasiuntė popiežius, kad jis pabandytų pasiekti taikų sprendimą ir Anglija galėtų paremti jo organizuojamą kryžiaus žygį. Tačiau Coppini nebuvo neutralus ir palaikė jorkiečius. Vyskupai su jorkistų kariuomene stebėjo mūšį nuo Eleonoros kryžiaus laiptų. 

  Svarbūs jorkšyrai ir jų herbai 

  Ričardas Plantagenetas, Jorko hercogas  

  gimė 1411 m. rugsėjo 21st d., mirė 1460 m. gruodžio 30th d. Jorkistų lyderis. Mūšio metu buvo Dubline. Žuvo Vakefildo mūšyje vėliau tais pačiais metais. 

  Ričardas Nevilis, Vorviko grafas  

  gimė 1428 m. lapkričio 22 d., mirė 1471 m. balandžio 14 d. Žinomas kaip “Karaliaus kūrėjas”. Vadovavo jorkistų pajėgoms Nortamptone. Vėliau perėjo į kitą pusę ir žuvo Barneto mūšyje. 

  Edvardas Plantagenetas, Kovo grafas  

   

  gimė 1442 m. balandžio 28 d., mirė 1483 m. balandžio 9 d. Ričardo Jorko sūnus. Tapo karaliumi kaip Edvardas IV. Mirė netikėtai dėl natūralių priežasčių 1483 m. 

  Viljamas Nevilis, lordas Faukonbergas  

  gimė apie 1405 m., mirė 1463 m. sausio 9 d. Voriko dėdė ir Ričardo Jorko svainis. Sėkmingas ir patyręs karys, mirė dėl natūralių priežasčių. 

  Thomas Bouchier, Kenterberio arkivyskupas  

  gimė 1404 m., mirė 1486 m. kovo 30 d. Būdamas Kenterberio arkivyskupas, jis vadovavo trijų karalių karūnavimo ceremonijoms: Edvardo IV, Ričardo III ir Henriko VII. Mirė nuo senatvės. 

  Francesco Coppini, Terni vyskupas, popiežiaus legatas 

  gimė prieš 1415 m., mirė 1464 m. rugsėjo 29 d. Popiežiaus Pijaus II pasiųstas tarpininkauti tarp dviejų pusių. Grįžęs į Romą buvo atleistas iš vyskupo pareigų ir mirė dėl natūralių priežasčių. 

   

  Apačioje: Pagrindinių vadų standartai. 

  Tai – jų šūkiai, ženkliukai ir livrėjos spalvos. 

  Iš kairės į dešinę: Varvikas, Edvardas Kovo, Faukonbergas. 

   

  Kreditas: “Vaizdas nuo karalienės Eleonoros kryžiaus – Nortamptono mūšis 1460 m.” © Matthew Ryan. Reprodukuota autoriaus leidimu. Detalė iš 1641 m. Nicholas Froment “Francesco Coppini”. Saiko, naudojant Creative Commons Priskyrimas 3.0 Nepalaikoma licencija.  

 • Zdajemy sobie sprawę, że nie są to w pełni dokładne tłumaczenia. Pracujemy nad uzyskaniem płynnych tłumaczeń – Delapré Abbey Preservation Trust. 

   

  Armia Yorkistów 

  W dniu 10th lipca 1460 r. armia Yorkistów uformowała się do bitwy między tym miejscem a krzyżem Eleanor, zwrócona w stronę pola golfowego i parku, w kierunku drzew w oddali. 

  Jak duża była armia Yorkistów? 

  Yorkiści mieli większą armię. Ludzie, którzy pisali o bitwie w tamtym czasie, podawali bardzo różne liczby. Jeden pisarz twierdził, że było ich 160 000, a inny 25 000. Nie mamy oficjalnych danych, więc są to tylko domysły. Bardziej prawdopodobne jest, że było ich od 10 000 do 15 000. Armia była podzielona na trzy grupy znane jako “bitwy”. Nazywały się one vaward, główna bitwa i tylna straż. W tym czasie słowo “bitwa” oznaczało grupę żołnierzy. Artyleria Yorkistów została prawdopodobnie umieszczona na końcu linii. 

  1. Straż tylna 
  1. Główna bitwa 
  1. Vaward 
  1. Pozycje artyleryjskie 

   

  Jakiego rodzaju żołnierze tam byli? 

  Obie armie miały kilku ludzi na koniach, ale ci, którzy walczyli w bitwie, poruszali się pieszo. Najciężej opancerzeni byli zbrojni w pełne zbroje, walczący bronią zwaną tyczką. Miała ona około 2 metrów wysokości. Większość armii stanowili łucznicy, którzy używali długiego łuku, który był tak wysoki jak oni sami, strzelając strzałami o długości 90 cm. Nosili wyściełane kurtki i hełmy dla ochrony i byli uzbrojeni w broń taką jak włócznie i dziób, ostrze tnące na dwumetrowym palu. 

  Dlaczego było tu tak wielu biskupów? 

  Biskupi i duchowni byli wykształconą elitą społeczeństwa. Zwykle zajmowali wysokie stanowiska w rządzie, ponieważ byli dobrze wykształceni i potrafili czytać i pisać. Wielu z nich było spokrewnionych ze starszymi szlachcicami, którzy walczyli w bitwie. Przed bitwą niektórzy z nich zostali wysłani przez Warwicka, aby spróbować wynegocjować pokojowe rozwiązanie, ale to się nie powiodło. Biskup Coppini (na zdjęciu powyżej) został wysłany przez papieża, aby spróbować osiągnąć pokojowe rozwiązanie, aby Anglia mogła wesprzeć krucjatę, którą próbował zorganizować. Coppini nie był jednak neutralny i poparł Yorkistów. Biskupi wraz z armią Yorkistów obserwowali bitwę ze stopni Krzyża Eleonory. 

  Ważni Yorkiści i ich herby 

  Ryszard Plantagenet, książę Yorku  

  1. 21st września 1411, zm. 30th grudnia 1460. Przywódca Yorkistów. W Dublinie w czasie bitwy. Zginął w bitwie pod Wakefield w tym samym roku.

  Richard Neville, hrabia Warwick  

  1. 22 listopada 1428 r., zm. 14 kwietnia 1471 r. Znany jako “Królobójca”. Dowodził siłami Yorkistów pod Northampton. Później zmienił stronę i zginął w bitwie pod Barnet.

  Edward Plantagenet, hrabia Marchii  

   

  1. 28 kwietnia 1442 r., zm. 9 kwietnia 1483 r. Syn Ryszarda z Yorku. Został królem jako Edward IV. Zmarł niespodziewanie z przyczyn naturalnych w 1483 r.

  William Neville, lord Fauconberg  

  1. ok. 1405, zm. 9 stycznia 1463. Wuj Warwicka i szwagier Ryszarda z Yorku. Odnoszący sukcesy i doświadczony żołnierz, zmarł z przyczyn naturalnych.

  Thomas Bouchier, arcybiskup Canterbury  

  1. 1404, zm. 30 marca 1486. Jako arcybiskup Canterbury uczestniczył w koronacji trzech królów: Edwarda IV, Ryszarda III i Henryka VII. Zmarł ze starości.

  Francesco Coppini, biskup Terni, legat papieski 

  1. przed 1415, zm. 29 września 1464. Wysłany przez papieża Piusa II w celu mediacji między obiema stronami. Po powrocie do Rzymu został zwolniony z biskupstwa i zmarł z przyczyn naturalnych.

   

  U dołu: Standardy czołowych dowódców. 

  Obejmują one ich motta, odznaki i kolory barw. 

  Od lewej do prawej: Warwick, Edward z Marchii, Fauconberg. 

   

  Źródło: Szczegóły z “View from Queen Eleanor Cross – Battle of Northampton 1460” © Matthew Ryan. Reprodukcja za uprzejmą zgodą artysty. Detal z obrazu “Francesco Coppini” autorstwa Nicholasa Fromenta, 1641. Saiko na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Unported.  

 • Suntem conștienți de faptul că acestea nu sunt traduceri complet exacte. Lucrăm pentru a obține traduceri fluente – Delapré Abbey Preservation Trust. 

   

  Armata Yorkistă 

  Pe 10th iulie 1460, armata yorkistă s-a format pentru luptă între acest loc și Eleanor Cross, cu fața spre terenul de golf și parc, spre copacii din depărtare. 

  Cât de mare a fost armata Yorkistă? 

  Yorkiștii aveau o armată mai mare. Oamenii care au scris despre bătălie la vremea respectivă au dat dimensiuni foarte diferite. Un scriitor a spus că au fost 160.000 de oameni, iar altul 25.000. Nu avem înregistrări oficiale, așa că acestea sunt doar presupuneri. Este mai probabil că au fost între 10.000 și 15.000 de oameni. Armata ar fi fost împărțită în trei grupuri cunoscute sub numele de “bătălii”. Acestea erau numite “vaward”, “bătălia principală” și “garda din spate”. La acea vreme, cuvântul “bătălie” însemna un grup de trupe. Artileria yorkezilor a fost probabil plasată la capetele de linie. 

  1. Retezatul de spate 
  1. Bătălia principală 
  1. Vaward 
  1. Poziții de artilerie 

   

  Ce tipuri de soldați erau acolo? 

  Ambele armate aveau câțiva oameni pe cai, dar cei care au luptat în bătălie erau pe jos. Cei mai înarmați erau oamenii de arme în armuri complete, care luptau cu o armă numită polei. Aceasta avea o înălțime de aproximativ 2 metri. Majoritatea armatei era formată din arcași, care foloseau un arc lung, înalt cât ei înșiși, care trăgea săgeți de 90 cm lungime. Ei purtau jachete căptușite și coifuri pentru protecție și erau înarmați cu arme precum sulițele și coada, o lamă tăioasă pe un paloș de 2 metri. 

  De ce erau atât de mulți episcopi aici? 

  Episcopii și oamenii bisericii erau elita educată a societății. Aceștia dețineau de obicei posturile de conducere în guvern, deoarece erau bine educați și știau să citească și să scrie. Mulți dintre ei erau rude cu nobilii de rang înalt care au luptat în bătălie. Înainte de bătălie, unii dintre ei au fost trimiși de Warwick pentru a încerca să negocieze o soluție pașnică, dar acest lucru nu a avut succes. Episcopul Coppini (foto de mai sus) fusese trimis de Papă pentru a încerca să obțină o soluție pașnică, astfel încât Anglia să poată sprijini o cruciadă pe care încerca să o organizeze. Cu toate acestea, Coppini nu a fost neutru și i-a susținut pe Yorkiști. Episcopii cu armata Yorkistă au urmărit bătălia de pe treptele Crucii Eleanor. 

  Yorkiști importanți și stemele lor de arme 

  Richard Plantagenet, Duce de York  

  născut la 21st septembrie 1411, decedat la 30th decembrie 1460. Conducător al Yorkiștilor. Se afla la Dublin în momentul bătăliei. A murit în bătălia de la Wakefield, mai târziu în același an. 

  Richard Neville, conte de Warwick  

  născut la 22 noiembrie 1428, decedat la 14 aprilie 1471. Cunoscut sub numele de “Făcătorul de regi”. A comandat forțele yorkiste la Northampton. Ulterior a schimbat tabăra și a murit în Bătălia de la Barnet. 

  Edward Plantagenet, conte de March  

   

  născut la 28 aprilie 1442, decedat la 9 aprilie 1483. Fiul lui Richard de York. A devenit rege sub numele de Eduard al IV-lea. A murit în mod neașteptat din cauze naturale în 1483. 

  William Neville, Lord Fauconberg  

  născut în jurul anului 1405, decedat la 9 ianuarie 1463. Unchiul lui Warwick și cumnatul lui Richard de York. Un soldat de succes și experimentat, a murit din cauze naturale. 

  Thomas Bouchier, Arhiepiscop de Canterbury  

  născută în 1404, decedată la 30 martie 1486. În calitate de arhiepiscop de Canterbury a oficiat încoronarea a trei regi: Edward al IV-lea, Richard al III-lea și Henric al VII-lea. A murit de bătrânețe. 

  Francesco Coppini, episcop de Terni, legatul papal 

  născut înainte de 1415, decedat la 29 septembrie 1464. Trimis de Papa Pius al II-lea să medieze între cele două părți. După întoarcerea sa la Roma a fost demis din episcopat și a murit din cauze naturale. 

   

  În partea de jos: Standardele comandanților de frunte. 

  Printre acestea se numără devizele, insignele și culorile de pe livrea lor. 

  De la stânga la dreapta: Warwick, Edward de March, Fauconberg. 

   

  Credit: Detalii din “Vedere de la Queen Eleanor Cross – Bătălia de la Northampton 1460” © Matthew Ryan. Reproducere cu acordul artistului. Detaliu din “Francesco Coppini” de Nicholas Froment, 1641. Saiko via Creative Commons Attribution 3.0 Unported Licence.  

 • Мы понимаем, что это не совсем точный перевод. Мы работаем над получением беглого перевода – Delapré Abbey Preservation Trust. 

   

  Армия Йоркистов 

  10th июля 1460 года армия Йоркистов сформировалась для сражения между этим местом и Крестом Элеоноры, лицом через поле для гольфа и парк, к деревьям вдали. 

  Насколько велика была армия Йоркистов? 

  У йоркистов была более многочисленная армия. Люди, писавшие о битве в то время, называли совершенно разные размеры. Один писатель говорит, что их было 160 000, а другой – 25 000. У нас нет официальных записей, поэтому это всего лишь предположения. Более вероятно, что их было от 10 000 до 15 000. Армия была разделена на три группы, известные как “битвы”. Они назывались “вавард”, “главное сражение” и “тыловое охранение”. В то время слово “битва” означало группу войск. Артиллерия йоркистов, вероятно, располагалась в конце линии. 

  1. Rearguard 
  1. Главное сражение 
  1. Vaward 
  1. Артиллерийские позиции 

   

  Какие типы солдат там были? 

  В обеих армиях было несколько человек на лошадях, но те, кто сражался в битве, были пешими. Самыми тяжеловооруженными были воины-оруженосцы в полных доспехах, сражавшиеся с оружием, называемым шестопером. Его высота составляла около 2 метров. Большую часть армии составляли лучники, которые использовали длинный лук высотой с себя, стреляя стрелами длиной 90 см. Они носили мягкие куртки и шлемы для защиты и были вооружены таким оружием, как копья и била – режущее лезвие на двухметровом шесте. 

  Почему здесь было так много епископов? 

  Епископы и церковнослужители были образованной элитой общества. Они обычно занимали высокие посты в правительстве, поскольку были хорошо образованы и умели читать и писать. Многие из них были родственниками высокопоставленных дворян, сражавшихся в битве. Перед битвой некоторые из них были посланы Уорвиком, чтобы попытаться договориться о мирном решении, но это не увенчалось успехом. Епископ Коппини (на фото выше) был послан Папой Римским, чтобы попытаться достичь мирного исхода, чтобы Англия могла поддержать крестовый поход, который он пытался организовать. Однако Коппини не был нейтрален и поддержал йоркистов. Епископы с армией йоркистов наблюдали за битвой со ступеней Элеонорского креста. 

  Знаменитые йоркисты и их гербы 

  Ричард Плантагенет, герцог Йоркский  

  родился 21st сентября 1411 года, умер 30th декабря 1460 года. Лидер йоркистов. Во время битвы находился в Дублине. Погиб в битве при Уэйкфилде в конце того же года. 

  Ричард Невилл, граф Уорвик  

  родился 22 ноября 1428 года, умер 14 апреля 1471 года. Известен под прозвищем “Делатель королей”. Командовал войсками йоркистов в Нортгемптоне. Позже он перешел на другую сторону и погиб в битве при Барнете. 

  Эдуард Плантагенет, граф Марч  

   

  родился 28 апреля 1442 года, умер 9 апреля 1483 года. Сын Ричарда Йоркского. Стал королем под именем Эдуард IV. Умер неожиданно от естественных причин в 1483 году. 

  Уильям Невилл, лорд Фоконберг  

  родился около 1405 года, умер 9 января 1463 года. Дядя Уорвика и шурин Ричарда Йоркского. Успешный и опытный солдат, он умер от естественных причин. 

  Томас Бушье, архиепископ Кентерберийский  

  родился в 1404 году, умер 30 марта 1486 года. В качестве архиепископа Кентерберийского он присутствовал на коронации трех королей: Эдуарда IV, Ричарда III и Генриха VII. Он умер от старости. 

  Франческо Коппини, епископ Терни, папский легат 

  родился до 1415 года, умер 29 сентября 1464 года. Был послан папой Пием II для посредничества между двумя сторонами. После возвращения в Рим был отстранен от епископства и умер от естественных причин. 

   

  Внизу: Стандарты ведущих командиров. 

  К ним относятся их девизы, значки и цвета ливреи. 

  Слева направо: Уорвик, Эдуард Мартовский, Фауконберг. 

   

  Credit: Details fomr ‘View from Queen Eleanor Cross – Battle of Northampton 1460’ © Matthew Ryan. Воспроизведено с любезного разрешения художника. Деталь из картины Николаса Фромента “Франческо Коппини”, 1641. Сайко по лицензии Creative Commons Attribution 3.0 Unported.  

 • نحن ندرك أن هذه ليست ترجمة دقيقة بالكامل. نحن نعمل من أجل الحصول على ترجمات بطلاقة – Delapr é Abbey Preservation Trust. 

   

  جيش يوركست 

  في 10 يوليو 1460 ، تشكل جيش Yorkist للمعركة بين هنا و Eleanor Cross ، في مواجهة ملعب الجولف والمنتزه ، باتجاه الأشجار في المسافة. 

  كم كان حجم جيش اليوركشاير؟ 

  كان لدى يوركستس الجيش الأكبر. الأشخاص الذين كتبوا عن المعركة في ذلك الوقت أعطوا أحجامًا مختلفة جدًا. قال أحد الكتاب إن العدد كان يبلغ 160 ألفًا و 25 ألفًا آخر. ليس لدينا سجلات رسمية ، لذا فهذه مجرد تخمينات. من المرجح أن يكون هناك ما بين 10000 و 15000. كان يمكن تقسيم الجيش إلى ثلاث مجموعات تعرف باسم ” المعارك” . هذه كانت تسمى vaward والمعركة الرئيسية والحرس الخلفي. في هذا الوقت ، كانت كلمة “معركة” تعني مجموعة من القوات. ربما تم وضع مدفعية يوركيون في نهايات الخط. 

  1. واقي خلفي 
  1. المعركة الرئيسية 
  1. فاورد 
  1. مواقع المدفعية 

   

  ما هي أنواع الجنود الموجودين؟ 

  كان لدى كلا الجيشين بعض الرجال على الخيول ولكن أولئك الذين قاتلوا في المعركة كانوا على الأقدام. كان أكثر الرجال مدرعًا هم الرجال الذين يرتدون بدلات دروع كاملة ، يقاتلون بسلاح يسمى poleaxe. كان طوله حوالي مترين. كان معظم أفراد الجيش من رماة السهام ، وكانوا يستخدمون قوسًا طويلًا يبلغ طولهم مثلهم ، ويطلقون سهامًا بطول 90 سم. كانوا يرتدون سترات وخوذات مبطنة للحماية وكانوا مسلحين بأسلحة مثل الرماح والفاتورة ، شفرة قطع على عمود مترين . 

  لماذا كان هناك الكثير من الأساقفة هنا؟ 

  كان الأساقفة ورجال الكنيسة هم النخبة المثقفة في المجتمع. وعادة ما كانوا يشغلون مناصب عليا في الحكومة لأنهم كانوا متعلمين جيدًا ويمكنهم القراءة والكتابة. كان الكثير منهم على صلة بكبار النبلاء الذين قاتلوا في المعركة. قبل المعركة أرسل وارويك بعضهم لمحاولة التفاوض على حل سلمي ، لكن هذا لم ينجح. تم إرسال الأسقف كوبيني (في الصورة أعلاه) من قبل البابا لمحاولة تحقيق نتيجة سلمية حتى تتمكن إنجلترا من دعم الحملة الصليبية التي كان يحاول تنظيمها. ومع ذلك ، لم يكن كوبيني محايدًا ودعم يوركستس. شاهد الأساقفة مع جيش يوركست المعركة من على درجات صليب إليانور. 

  يوركستس المهمون ومعاطفهم 

  ريتشارد بلانتاجنيت دوق يورك 

  من مواليد 21 سبتمبر 1411 ، توفي في 30 ديسمبر 1460. زعيم يوركستس . في دبلن وقت المعركة. مات في معركة ويكفيلد في وقت لاحق من نفس العام. 

  ريتشارد نيفيل ، إيرل وارويك 

  من مواليد 22 نوفمبر 1428 ، وتوفي في 14 أبريل 1471. عُرف باسم “صانع الملوك”. قاد قوات يوركست في نورثامبتون. في وقت لاحق غير موقفه وتوفي في معركة بارنت. 

  إدوارد بلانتاجنيت ، إيرل مارس  

   

  ولد في 28 أبريل 1442 ، وتوفي في 9 أبريل 1483. ريتشارد ابن يورك. أصبح ملكًا باسم إدوارد الرابع. توفي بشكل غير متوقع لأسباب طبيعية عام 1483. 

  وليام نيفيل ، اللورد فوكونبرغ  

  ولد حوالي عام 1405 ، وتوفي في 9 يناير 1463. عم وارويك وصهر ريتشارد أوف يورك. جندي ناجح وذو خبرة ، مات لأسباب طبيعية. 

  توماس بوشير ، رئيس أساقفة كانتربري 

  ولد عام 1404 ، وتوفي في 30 مارس 1486. بصفته رئيس أساقفة كانتربري ، تولى منصب تتويج ثلاثة ملوك: إدوارد الرابع ، وريتشارد الثالث ، وهنري السابع. مات من الشيخوخة. 

  فرانشيسكو كوبيني ، أسقف تيرني ، المندوب البابوي 

  ولد قبل عام 1415 وتوفي في 29 سبتمبر 1464. أرسله البابا بيوس الثاني للتوسط بين الجانبين. بعد عودته إلى روما ، طُرد من أسقفته وتوفي لأسباب طبيعية. 

   

  في الأسفل: معايير القادة. 

  وتشمل هذه الشعارات والشارات وألوان كسوة. 

  من اليسار إلى اليمين: وارويك ، إدوارد مارس ، فوكونبرغ . 

   

  مصدر الصورة: Details fomr ‘View from Queen Eleanor Cross – Battle of Northampton 1460’ © Matthew Ryan. مستنسخة بإذن كريمة من الفنان. التفاصيل من “فرانشيسكو كوبيني ” بقلم نيكولاس فرومنت ، 1641. Saiko عبر Creative Commons Attribution 3.0 Unported License. 

 • ما آگاه هستیم که این ترجمه کاملا دقیق نیست. ما در تلاش هستیم تا ترجمه‌های روان را دریافت کنیم– اعتماد حفظ دلاپره ابی.

   

  نیروی یورکیست

   

  . در ۱۰ جولای ۱۴۶۰ ارتش یورک برای نبرد بین اینجا و صلیب النور آماده شدند، رو به سراسر زمین گلف و پارک، به سمت درختان در فاصله.

   

  ارتش یورک چقدر بزرگ بود؟

  یورکی ها ارتش بزرگتری داشتند. افرادی که در مورد نبرد در آن زمان نوشتند اندازه های بسیار متفاوتی می دادند. یکی از نویسندگان گفت که ۱۶۰٫۰۰۰ و نفر دیگری میگفت  ۲۵٫۰۰۰ نفر وجود دارد. ما هیچ سابقه رسمی ندارریم٫ پس اینها فقط حدس هستند. این احتمال بیشتر است که بین ۱۰٫۰۰۰ و ۱۵٫۰۰۰ باشند. ارتش به سه گروه معروف به “جنگ” تقسیم می شد. اینها پیشرو، نبرد اصلی و محافظ عقب نامیده می شدند. در این زمان، کلمه “نبرد” به معنای گروهی از سربازان بود. توپخانه یورکیست ها احتمالاً در اندوس خط قرار داده شده بود.

   

  محافظ عقب

  نبرد اصلی

  پیشرو

  مواضع توپخانه

   

  چه نوع سربازی اونجا بود؟

  هر دو ارتش برخی از مردان در اسب بودند اما کسانی که در جنگ میجنگیدند پیاده بودند. زره پوش ترین مردان مردانی بودند که با لباس های کامل زره پوش بودند و با سلاحی به نام تبرزین جنگی بود می جنگیدند. این حدود ۲ متر قد داشت. بسیاری از ارتش تیرکمانداران بودند, ٫ که تیر های شان به اندازه قدشان دراز بود و تیر کمان را اندازه ۹۰ سانتی متر پرتاپ میکردند .آنها جاکت های پر شده و کلاه ایمنی برای حفاظت می پوشیدند و با سلاح هایی مانند نیزه و  بیل ، یک تیغه برش در یک قطب ۲ متری مسلح بودند.

   

  چرا اسقف هاي زيادي اينجا بودند؟

  اسقف ها و کلیساها نخبگان تحصیل کرده جامعه بودند. آنها معمولاً پست‌های ارشد دولتی را داشتند، زیرا تحصیلات خوبی داشتند و خواندن و نوشتن می‌دانستند. بسیاری از آنها مربوط به شریفان ارشد که در نبرد جنگیدن بودند. پیش از جنگ برخی از آنها توسط وارویک فرستاده شدند تا سعی کنند در مورد یک راه حل صلح آمیز مذاکره کنند، اما این ناموفق بود. اسقف کوپینی (تصویر بالا) توسط پاپ فرستاده شده بود تا تلاش کند به نتیجه صلح آمیز دست یابد تا انگلستان بتواند از جنگ صلیبی که او در تلاش سازماندهی آن بود حمایت کند. کوپینی، با این حال، بی طرف نبود و از یورک ها حمایت کرد. اسقف ها با ارتش یورک نبرد را از پله های صلیب النور تماشا کردند.

   

  یورکیست های مهم و نشان هایشان

  ریچارد پلانتاگنت، دوک یورک

  متولد ۲۱ سپتامبر ۱۴۱۱، درگذشت ۳۰ دسامبر ۱۴۶۰. رهبر يورکي ها در دوبلین در زمان نبرد. در نبرد ویکفیلد در اواخر همان سال درگذشت.

   

  ریچارد نویل، ارل وارویک

  متولد 22 نوامبر ۱۴۲۸، درگذشت ۱۴ آپریل ٫.۱۴۷۱معروف به “پادشاه ساز”. فرماندهی نیروهای یورکیست در نارتهمپتون را به دست گرفت. او بعداً طرف خود را تغییر داد و در نبرد بارنت درگذشت.

   

  ادوارد پلانتاگنت، ارل مارس

  متولد ۲۸ آپریل ۱۴۴۲، درگذشت ۹ آپریل ۱۴۸۳.ريچارد پسر يرک به عنوان ادوارد ۴ پادشاه شد. در سال ۱۴۸۳ به طور غیر منتظره ای به مرگ طبیعی درگذشت.

   

  ویلیام نویل، لرد فاکونبرگ

  متولد ۱۴۰۵، درگذشت ۹ ژانوری ۱۴۶۳. کاکای وارویک و ریچارد از برادر شوهر یورک. یک سرباز موفق و با تجربه، او به مرگ طبیعی درگذشت.

   

  توماس بوچیر، اسقف اعظم کانتربری

  متولد ۱۴۰۴، درگذشت ۴۰ مارس ۱۴۸۶. او به عنوان اسقف اعظم کانتربری در تاج های سه پادشاه به کار خود ادامه داد: ادوارد چهارم، ریچارد سوم و هنری هشتم. اون از پيري مرد.

   

  فرانچسکو کوپینی، اسقف ترنی، پاپ لگیت

  متولد قبل از ، درگذشت ۲۹ سپتامبر ۱۴۶۴. فرستاده شده توسط پاپ پیوس دوم به میانجیگری بین دو طرف. پس از بازگشت به رم او از اسقف خود اخراج شد و به مرگ طبیعی درگذشت.

   

  در پایین: استانداردهای فرماندهان پیشرو.

   

  این خدمات عبارتند از انگیزه های خود را, نشان و رنگ های زنده

   

  چپ به راست: وارویک، ادوارد مارچ، فاوکنبرگ..

   

  اعتبار: جزئیات از ‘نمایش از ملکه النور صلیب – نبرد نورث همپتون ۱۴۶۰ © متیو رایان. با اجازه مهربانانه از هنرمند تکثیر شده است. جزئیات از ‘فرانچسکو کوپینی’ توسط نیکلاس ازنت، ۱۶۴۱. سایکو از طریق کرییتیو کامنز نسبت ۳.۰ مجوز گزارش نشده.

X