Battle of Northampton

What happened here? 

Across the fields in front of you, on 10th July 1460, the Yorkist army commanded by the Earl of Warwick and the Lancastrian army led by the Duke of Buckingham faced each other. By the end of the day, hundreds, possibly thousands would be dead. 

Open moves 

The Lancastrians who had the King with them had built fortifications full of cannons to your left in the now wooded area. This was the only time such a fort was built during the Wars of the Roses. 

The Yorkists were preceded by the cavalry, commanded by Lord Scrope. They defeated their Lancastrian opponents, and chased them into Northampton, burning down part of the town. 

Top left image: A French fortified camp from the Hundred Years’ War. It Is thought the Lancastrian camp also looked like this. Artwork by Graham Turner from The Fall of English France 1449-63 © Osprey Publishing, part of Bloomsbury 

Negotiations fail 

Warwick tried to negotiate with the King. When Buckingham refused him access, the Papal Legate, Bishop Coppini, excommunicated the Lancastrian army, the worst punishment the Church could inflict. 

At 2 o’clock Warwick ordered his army to attack. Warwick’s men were divided into three groups, commanded by his uncle Lord Fauconberg, himself, and Edward of March. 

When the battle started the Lancastrian artillery failed to fire. We do not know why. 

But the Yorkists cannon did. 

Bottom left image: The Yorkists had fewer cannons, but they were more effective. A Yorkist cannonball has been found on the battlefield. It is the oldest battlefield cannonball to have been found in England. Detail from Yorkist Gunnes, painting © Matthew Ryan. Reproduced by kind permission of the artist. Photograph by Mike Ingram. 

The Yorkists attack 

The Yorkists attacked across the ground in front of you. Shot at by the Lancastrian archers they then had to fight across the stream and scale the palisade which protected the camp. It was tough fight, then everything changed. Lord Grey of Ruthin and his men who were part of the Lancastrian army swapped sides and helped Edward of March into the camp. The Lancastrians broke and fled. The King was captured in his tent by an archer called Henry Mountford. The nobles protecting him were all killed. We have no records of how many common soldiers were killed. The battle probably lasted less than an hour. 

Top right image: The armies engaged hand to hand in a hard-fought battle. Photograph by Mike Ingram. 

The Aftermath 

The Yorkists still wanted to show they were loyal to the King and only opposed his close advisers so Edward of March knelt in homage to Henry VI. Local Historian Mike Ingram wrote in his book ‘The Battle of Northampton’: “King Henry VI was at last back under the control of Warwick and the Yorkists. Almost all of those who opposed the Yorkists in the King’s household were now dead, either cut down in battle or executed. With the battle over, Henry was first taken with due reverence to Delapré Abbey, where a Mass was heard, then in a stately procession led into the town, where he was kept for three days. The King was then taken to London arriving in the city on 16th July…” 

Bottom right image: At the end of the battle, Edward of March knelt before the King to show that the Yorkists were still loyal to him. Detail from Loyal Subjects, painting © Graham Turner. Reproduced by kind permission of the artist. 

Map: The Battle of Northampton, 10th July 1460. 

 • Žinome, kad tai nėra visiškai tikslus vertimas. Siekiame gauti sklandų vertimą – Delaprė Abbey Preservation Trust. 

   

  Kas čia nutiko? 

  Priešais jus esančiuose laukuose 1460 m. liepos 10 d.th stojo jorkšyrų armija, vadovaujama Vorviko grafo, ir Lankasterio armija, vadovaujama Bakingamo hercogo. Iki dienos pabaigos žuvo šimtai, o gal net tūkstančiai žmonių. 

  Atviri judesiai 

  Lankasteriai, su kuriais buvo karalius, pastatė įtvirtinimus, pilnus patrankų, į kairę nuo jūsų, dabar miškingoje vietovėje. Tai buvo vienintelis kartas, kai per Rožių karus buvo pastatyta tokia tvirtovė. 

  Prieš jorkšyrus ėjo kavalerija, kuriai vadovavo lordas Skropas. Jie nugalėjo lankasterių priešininkus ir nusitempė juos į Nortamptoną, sudegindami dalį miesto. 

  Viršutinė kairė nuotrauka: Šimtamečio karo prancūzų įtvirtinta stovykla. Manoma, kad Lankasterių stovykla taip pat atrodė taip. Grahamo Turnerio darbas iš knygos “Anglijos Prancūzijos žlugimas 1449-1963 m.” © Osprey Publishing, part of Bloomsbury 

  Nesėkmingos derybos 

  Vorikas bandė derėtis su karaliumi. Kai Bakingamas atsisakė jį įsileisti, popiežiaus legatas vyskupas Coppini ekskomunikavo Lankasterijos kariuomenę – tai buvo baisiausia Bažnyčios bausmė. 

  2 valandą Warwickas įsakė savo armijai pulti. Voriko vyrai buvo suskirstyti į tris grupes, kurioms vadovavo jo dėdė lordas Faukonbergas, jis pats ir Edvardas Kovo. 

  Prasidėjus mūšiui Lankasterijos artilerija nesugebėjo šaudyti. Nežinome, kodėl. 

  Tačiau jorkšyrų patrankos tai padarė. 

  Kairėje apačioje esanti nuotrauka: Jorkšyrai turėjo mažiau patrankų, bet jos buvo efektyvesnės. Mūšio lauke rastas jorkistų patrankos sviedinys. Tai seniausia Anglijoje rasta mūšio lauko patrankos sviedinys. Detalė iš jorkistų patrankos, paveikslas © Matthew Ryan. Reprodukuota dailininko leidimu. Mike’o Ingramo nuotrauka. 

  Jorkšyrų puolimas 

  Jorkšyrai puolė per žemę priešais jus. Apšaudomi Lankasterijos lankininkų, jie turėjo kautis per upelį ir įveikti stovyklą saugančią palisadą. Tai buvo sunki kova, paskui viskas pasikeitė. Lordas Grėjus iš Ruthino ir jo vyrai, kurie priklausė Lankasterijos kariuomenei, pasikeitė pusėmis ir padėjo Edvardui iš Maršo patekti į stovyklą. Lankasterijiečiai palūžo ir pabėgo. Karalių jo palapinėje sučiupo lankininkas Henris Mountfordas. Visi jį saugoję kilmingieji buvo nužudyti. Neturime duomenų, kiek paprastų karių žuvo. Mūšis tikriausiai truko mažiau nei valandą. 

  Viršutinė dešinioji nuotrauka: Kariuomenės stojo į atkaklų mūšį. Mike’o Ingramo nuotrauka. 

  Pasekmės 

  Jorkiečiai vis dar norėjo parodyti, kad yra ištikimi karaliui, ir priešinosi tik artimiausiems jo patarėjams, todėl Edvardas iš Kovo atsiklaupė pagerbti Henriko VI. Vietos istorikas Maikas Ingramas (Mike Ingram) savo knygoje “Nortamptono mūšis” rašė: “Karalius Henrikas VI pagaliau vėl atsidūrė Vorviko ir jorkistų kontrolėje. Beveik visi karaliaus dvare buvę jorkšyrų priešininkai jau buvo mirę – nukirsti mūšyje arba jiems įvykdyta mirties bausmė. Mūšiui pasibaigus, Henrikas pirmiausia su derama pagarba buvo nuvestas į Delaprė abatiją, kur buvo išklausytos Mišios, paskui didinga procesija nuvestas į miestą, kur buvo laikomas tris dienas. Po to karalius buvo nugabentas į Londoną, į kurį atvyko liepos 16 d.th …” 

  Dešinėje apačioje esanti nuotrauka: Mūšio pabaigoje Edvardas Kovo atsiklaupė prieš karalių, kad parodytų, jog jorkiečiai vis dar jam ištikimi. Detalė iš paveikslo “Lojalūs subjektai”, paveikslas © Graham Turner. Reprodukuota dailininkui leidus. 

  Žemėlapis: Nortamptono mūšis, 1460 m. liepos 10 d. .th 

 • Zdajemy sobie sprawę, że nie są to w pełni dokładne tłumaczenia. Pracujemy nad uzyskaniem płynnych tłumaczeń – Delapré Abbey Preservation Trust. 

   

  Co tu się stało? 

  Na polach przed tobą, 10th lipca 1460 r., armia Yorkistów dowodzona przez hrabiego Warwick i armia Lancasterów dowodzona przez księcia Buckingham stanęły naprzeciw siebie. Do końca dnia zginęły setki, a może nawet tysiące ludzi. 

  Otwarte ruchy 

  Lancasterowie, którzy mieli ze sobą króla, zbudowali fortyfikacje pełne armat po lewej stronie na zalesionym obszarze. Był to jedyny raz, kiedy taki fort został zbudowany podczas Wojen Róż. 

  Yorkistów poprzedzała kawaleria dowodzona przez lorda Scrope. Pokonali swoich lancasterskich przeciwników i zagonili ich do Northampton, paląc część miasta. 

  Obraz u góry po lewej: Francuski obóz warowny z czasów wojny stuletniej. Uważa się, że obóz Lancasterów również wyglądał w ten sposób. Grafika autorstwa Grahama Turnera z The Fall of English France 1449-63 © Osprey Publishing, część Bloomsbury 

  Negocjacje kończą się niepowodzeniem 

  Warwick próbował negocjować z królem. Kiedy Buckingham odmówił mu dostępu, legat papieski, biskup Coppini, ekskomunikował armię Lancasterów, co było najgorszą karą, jaką Kościół mógł wymierzyć. 

  O godzinie 14 Warwick rozkazał swojej armii zaatakować. Ludzie Warwicka zostali podzieleni na trzy grupy, dowodzone przez jego wuja lorda Fauconberga, jego samego i Edwarda z Marchii. 

  Kiedy bitwa się rozpoczęła, artyleria Lancasterów nie wystrzeliła. Nie wiemy dlaczego. 

  Ale działa Yorkistów to zrobiły. 

  Obraz na dole po lewej: Yorkiści mieli mniej armat, ale były one bardziej skuteczne. Kula armatnia Yorkistów została znaleziona na polu bitwy. Jest to najstarsza kula armatnia znaleziona na polu bitwy w Anglii. Szczegół z Yorkist Gunnes, obraz © Matthew Ryan. Reprodukcja za uprzejmą zgodą artysty. Zdjęcie autorstwa Mike’a Ingrama. 

  Yorkiści atakują 

  Yorkiści zaatakowali teren przed tobą. Ostrzeliwani przez lancasterskich łuczników musieli następnie pokonać strumień i wspiąć się na palisadę chroniącą obóz. To była ciężka walka, a potem wszystko się zmieniło. Lord Grey z Ruthin i jego ludzie, którzy byli częścią armii Lancasterów, zmienili strony i pomogli Edwardowi z Marchii dostać się do obozu. Lancasterowie złamali się i uciekli. Król został schwytany w swoim namiocie przez łucznika Henry’ego Mountforda. Chroniący go szlachcice zostali zabici. Nie mamy żadnych danych na temat liczby zabitych zwykłych żołnierzy. Bitwa trwała prawdopodobnie mniej niż godzinę. 

  Obraz na górze po prawej: Armie walczą ramię w ramię w ciężkiej bitwie. Zdjęcie autorstwa Mike’a Ingrama. 

  Następstwa 

  Yorkiści nadal chcieli pokazać, że są lojalni wobec króla i sprzeciwiali się jedynie jego bliskim doradcom, więc Edward z Marchii ukląkł w hołdzie Henrykowi VI. Lokalny historyk Mike Ingram napisał w swojej książce “The Battle of Northampton”: “Król Henryk VI był w końcu z powrotem pod kontrolą Warwicka i Yorkistów. Prawie wszyscy, którzy sprzeciwiali się Yorkistom w królewskim domu, byli teraz martwi, albo ścięci w bitwie, albo straceni. Po zakończeniu bitwy Henryk został najpierw zabrany z należytą czcią do opactwa Delapré, gdzie wysłuchano mszy, a następnie w okazałej procesji poprowadzono go do miasta, gdzie przebywał przez trzy dni. Następnie król został przewieziony do Londynu, gdzie przybył 16th lipca…” 

  Obraz na dole po prawej: Pod koniec bitwy Edward z Marchii uklęknął przed królem, aby pokazać, że Yorkiści nadal są mu lojalni. Szczegół z Loyal Subjects, obraz © Graham Turner. Reprodukcja za uprzejmą zgodą artysty. 

  Mapa: Bitwa pod Northampton, 10th lipca 1460 r. 

 • Suntem conștienți de faptul că acestea nu sunt traduceri complet exacte. Lucrăm pentru a obține traduceri fluente – Delapré Abbey Preservation Trust. 

   

  Ce s-a întâmplat aici? 

  Peste câmpurile din fața dumneavoastră, pe 10th iulie 1460, armata Yorkistă comandată de Contele de Warwick și armata Lancasteriană condusă de Ducele de Buckingham s-au confruntat. Până la sfârșitul zilei, sute, poate mii de oameni vor muri. 

  Mișcări deschise 

  Lancasterii, care îl aveau pe rege cu ei, au construit fortificații pline de tunuri la stânga ta, în zona acum împădurită. Aceasta a fost singura dată când un astfel de fort a fost construit în timpul Războaielor Trandafirilor. 

  Yorkiștii au fost precedați de cavaleria comandată de lordul Scrope. Aceștia și-au învins adversarii lancasterieni și i-au alungat în Northampton, incendiind o parte din oraș. 

  Imaginea din stânga sus: O tabără fortificată franceză din timpul Războiului de 100 de ani. Se crede că și tabăra lancasteriană arăta astfel. Lucrare de Graham Turner din The Fall of English France 1449-63 © Osprey Publishing, parte a Bloomsbury. 

  Negocierile eșuează 

  Warwick a încercat să negocieze cu regele. Când Buckingham i-a refuzat accesul, legatul papal, episcopul Coppini, a excomunicat armata lancasteriană, cea mai gravă pedeapsă pe care Biserica o putea aplica. 

  La ora 2, Warwick a ordonat armatei sale să atace. Oamenii lui Warwick au fost împărțiți în trei grupuri, comandate de unchiul său, Lordul Fauconberg, de el însuși și de Edward de March. 

  Când a început bătălia, artileria lantzariană nu a reușit să tragă. Nu știm de ce. 

  Dar tunurile yorkezilor au făcut-o. 

  Imaginea din stânga jos: Yorkiștii aveau mai puține tunuri, dar erau mai eficiente. Pe câmpul de luptă a fost găsită o ghiulea de tun yorchist. Este cea mai veche ghiulea de tun de pe câmpul de luptă care a fost găsită în Anglia. Detaliu din tunul yorkist, pictură © Matthew Ryan. Reproducere cu acordul artistului. Fotografie realizată de Mike Ingram. 

  Atacul yorkezilor 

  Yorkiștii au atacat pe terenul din fața ta. Împușcați de arcașii lancasterieni, ei au trebuit apoi să lupte peste pârâu și să escaladeze palisada care proteja tabăra. A fost o luptă dură, apoi totul s-a schimbat. Lordul Grey de Ruthin și oamenii săi care făceau parte din armata lantzariană au schimbat tabăra și l-au ajutat pe Edward de March să intre în tabără. Lancasterii au cedat și au fugit. Regele a fost capturat în cortul său de un arcaș pe nume Henry Mountford. Nobilii care îl protejau au fost uciși cu toții. Nu avem înregistrări despre câți soldați de rând au fost uciși. Probabil că bătălia a durat mai puțin de o oră. 

  Imaginea din dreapta sus: Armatele s-au luptat corp la corp într-o bătălie crâncenă. Fotografie de Mike Ingram. 

  Urmările 

  Yorkiștii doreau totuși să arate că sunt loiali regelui și că se opun doar consilierilor săi apropiați, astfel că Edward de March a îngenuncheat în semn de omagiu față de Henric al VI-lea. Istoricul local Mike Ingram a scris în cartea sa “The Battle of Northampton”: “Regele Henric al VI-lea era în sfârșit din nou sub controlul lui Warwick și al Yorkiștilor. Aproape toți cei care se opuneau yorkezilor din casa regelui erau acum morți, fie că fuseseră tăiați în luptă, fie că fuseseră executați. După ce bătălia s-a încheiat, Henric a fost mai întâi dus cu respectul cuvenit la Abația Delapré, unde a fost ascultată o slujbă, apoi, într-o procesiune impunătoare, a fost condus în oraș, unde a fost ținut timp de trei zile. Regele a fost apoi dus la Londra, ajungând în oraș pe 16th iulie…”… 

  Imaginea din dreapta jos: La sfârșitul bătăliei, Edward de March a îngenuncheat în fața regelui pentru a arăta că yorkezii îi sunt încă loiali. Detaliu din Subiecți loiali, pictură © Graham Turner. Reproducere cu acordul artistului. 

  Harta: Bătălia de la Northampton, 10th iulie 1460. 

 • Мы понимаем, что это не совсем точный перевод. Мы работаем над получением беглого перевода – Delapré Abbey Preservation Trust. 

   

  Что здесь произошло? 

  Через поля перед вами, 10th июля 1460 года, столкнулись армия йоркистов под командованием графа Уорвика и армия ланкастерцев во главе с герцогом Бекингемом. К концу дня сотни, а возможно, и тысячи людей будут убиты. 

  Открытые ходы 

  Ланкастеры, с которыми был король, построили укрепления с пушками слева от вас в лесистой местности. Это был единственный раз, когда во время Войны Роз был построен такой форт. 

  Йоркистов опередила кавалерия под командованием лорда Скроупа. Они разбили своих ланкастерских противников и загнали их в Нортгемптон, сжегши часть города. 

  Верхнее левое изображение: Французский укрепленный лагерь времен Столетней войны. Считается, что лагерь ланкастерцев также выглядел подобным образом. Работа Грэма Тернера из книги “Падение английской Франции 1449-63″ © Osprey Publishing, часть Bloomsbury 

  Переговоры провалились 

  Уорвик попытался договориться с королем. Когда Бекингем отказал ему в доступе, папский легат, епископ Коппини, отлучил ланкастерскую армию от церкви, что было самым страшным наказанием, которое только могла наложить церковь. 

  В 2 часа Уорвик приказал своей армии атаковать. Люди Уорвика были разделены на три группы, которыми командовали его дядя лорд Фоконберг, он сам и Эдуард Мартовский. 

  Когда началось сражение, ланкастерская артиллерия не смогла выстрелить. Мы не знаем, почему. 

  Но пушка йоркистов все же выстрелила. 

  Нижнее левое изображение: У йоркистов было меньше пушек, но они были более эффективны. На поле боя было найдено пушечное ядро йоркистов. Это самое старое пушечное ядро, найденное на поле боя в Англии. Деталь от Йоркистского орудия, картина © Мэтью Райан. Воспроизведено с любезного разрешения художника. Фотография Майка Ингрэма. 

  Йоркисты атакуют 

  Йоркисты атаковали по земле перед вами. Обстрелянные ланкастерскими лучниками, они были вынуждены перебраться через ручей и преодолеть частокол, защищавший лагерь. Это был тяжелый бой, но затем все изменилось. Лорд Грей из Рутина и его люди, которые были частью ланкастерской армии, переметнулись на другую сторону и помогли Эдуарду Мартовскому войти в лагерь. Ланкастерцы разбили лагерь и бежали. Король был схвачен в своем шатре лучником по имени Генри Маунтфорд. Все дворяне, защищавшие его, были убиты. У нас нет данных о том, сколько простых солдат было убито. Вероятно, битва длилась менее часа. 

  Изображение справа вверху: Армии сошлись в упорном бою. Фотография Майка Ингрэма. 

  Последствия 

  Йоркисты все еще хотели показать, что они верны королю и выступают только против его ближайших советников, поэтому Эдуард Мартовский преклонил колено в знак почтения перед Генрихом VI. Местный историк Майк Ингрэм написал в своей книге “Битва при Нортгемптоне”: “Король Генрих VI наконец-то вернулся под контроль Уорвика и йоркистов. Почти все, кто выступал против йоркистов в королевском доме, были теперь мертвы, либо зарублены в бою, либо казнены. После окончания битвы Генриха с почетом доставили в аббатство Делапре, где отслужили мессу, а затем величественной процессией провели в город, где его продержали три дня. Затем короля отвезли в Лондон, куда он прибыл 16th июля…”. 

  Правое нижнее изображение: В конце битвы Эдуард Мартовский встал на колени перед королем, чтобы показать, что йоркисты все еще верны ему. Деталь из картины “Верные подданные”, © Грэм Тернер. Воспроизведено с любезного разрешения художника. 

  Карта: Битва при Нортгемптоне, 10th июля 1460 года. 

 • نحن ندرك أن هذه ليست ترجمة دقيقة بالكامل. نحن نعمل من أجل الحصول على ترجمات بطلاقة – Delapr é Abbey Preservation Trust. 

   

  ماذا حدث هنا؟ 

  عبر الحقول أمامك ، في 10 يوليو 1460 ، واجه الجيش اليوركي بقيادة إيرل وارويك وجيش لانكاستريا بقيادة دوق باكنغهام بعضهم البعض. بحلول نهاية اليوم ، سيموت المئات ، وربما الآلاف. 

  التحركات المفتوحة 

  بنى اللانكاستريون الذين كان معهم الملك تحصينات مليئة بالمدافع على يسارك في المنطقة المشجرة الآن. كانت هذه هي المرة الوحيدة التي يتم فيها بناء مثل هذا الحصن خلال حروب الوردتين. 

  يسبق يوركستس من قبل سلاح الفرسان بقيادة اللورد سكروب . لقد هزموا خصومهم في لانكاستر ، وطاردوهم في نورثهامبتون ، وأحرقوا جزءًا من المدينة. 

  أعلى الصورة اليسرى: معسكر فرنسي محصن من حرب المائة عام. يُعتقد أن معسكر لانكاستريان بدا كذلك أيضًا. عمل فني لجراهام تورنر من سقوط فرنسا الإنجليزية 1449-143 © Osprey Publishing ، جزء من Bloomsbury 

  المفاوضات تفشل 

  حاول وارويك التفاوض مع الملك. عندما رفض باكنغهام الوصول إليه ، قام المندوب البابوي ، الأسقف كوبيني ، بحرم جيش لانكاستر كنسياً ، وكانت أسوأ عقوبة يمكن أن تنزلها الكنيسة. 

  في الساعة 2 ، أمر وارويك جيشه بالهجوم. تم تقسيم رجال وارويك إلى ثلاث مجموعات ، بقيادة عمه اللورد فوكونبيرج نفسه وإدوارد مارس. 

  عندما بدأت المعركة ، فشلت مدفعية لانكاستر في إطلاق النار. نحن لا نعرف لماذا. 

  لكن مدفع يوركيون فعلوا. 

  الصورة اليسرى السفلية: كان لدى سكان يورك عدد أقل من المدافع ، لكنهم كانوا أكثر فاعلية. تم العثور على مدفع يوركي في ساحة المعركة. إنها أقدم قذيفة مدفع في ساحة المعركة تم العثور عليها في إنجلترا. التفاصيل من Yorkist Gunnes ، اللوحة © Matthew Ryan. مستنسخة بإذن كريمة من الفنان. الصورة مايك انجرام. 

  يوركيستس هجوم 

  هاجم يوركستس عبر الأرض أمامك. أطلق رماة السهام في لانكاستر النار عليهم ثم اضطروا للقتال عبر الجدول وصعود الحاجز الذي يحمي المخيم. كانت معركة صعبة ، ثم تغير كل شيء. تبادل اللورد جراي من روثين ورجاله الذين كانوا جزءًا من جيش لانكاستر الجانبين وساعدوا إدوارد مارس في المعسكر. انكسر لانكاستريون وهربوا. تم القبض على الملك في خيمته بواسطة رامي سهام يدعى هنري ماونتفورد. قُتل جميع النبلاء الذين كانوا يحمونه. ليس لدينا سجلات عن عدد الجنود العاديين الذين قتلوا. ربما استمرت المعركة أقل من ساعة. 

  أعلى الصورة اليمنى: اشتبكت الجيوش في معركة حامية الوطيس. الصورة مايك انجرام. 

  أعقاب 

  لا يزال يوركستس يريدون إظهار أنهم مخلصون للملك وعارضوا فقط مستشاريه المقربين ، لذلك ركع إدوارد مارس إجلالاً لهنري السادس. كتب المؤرخ المحلي مايك إنجرام في كتابه “معركة نورثهامبتون”: “كان الملك هنري السادس أخيرًا تحت سيطرة وارويك وأتباع يورك. مات الآن جميع الذين عارضوا يوركستس في منزل الملك ، إما تم قطعهم في المعركة أو تم إعدامهم. مع انتهاء المعركة ، تم نقل هنري أولاً مع احترام الواجب إلى دير Delapr é ، حيث تم الاستماع إلى قداس ، ثم في موكب فخم قاد إلى المدينة ، حيث تم احتجازه لمدة ثلاثة أيام. ثم نُقل الملك إلى لندن ووصل إلى المدينة في 16 يوليو … “ 

  الصورة اليمنى السفلية: في نهاية المعركة ، ركع إدوارد مارس أمام الملك ليُظهر أن أهل يورك لا يزالون موالين له. التفاصيل من Loyal Subjects ، اللوحة © Graham Turner. مستنسخة بإذن كريمة من الفنان. 

  الخريطة: معركة نورثهامبتون ، 10 يوليو 1460. 

 • ما آگاه هستیم که این ترجمه کاملا دقیق نیست. ما در تلاش هستیم تا ترجمه‌های روان را دریافت کنیم– اعتماد حفظ دلاپره ابی.

   

  اینجا چه اتفاقي افتاد؟

  در ۱۰ جولای ۱۴۶۰، ارتش یورک به فرماندهی ارل وارویک و ارتش لنکستری به رهبری دوک باکینکهام با یکدیگر روبرو شدند. در پایان روز، صدها، احتمالا هزاران نفر مرده بودند.

   

  حرکت های باز

  لنکستری هایی که پادشاه را با خود داشتند، در منطقه ای که اکنون جنگلی است، قلعه هایی پر از توپ ها در سمت چپ شما ساخته بودند. این تنها زمانی بود که چنین منطقه ای در طول جنگ گل سرخ ساخته شد.

   

  یورک ها توسط سواره نظام، به فرماندهی لرد اسکراپ، پیشی گرفته بودند. آنها مخالفان لنکستری خود را شکست دادند، و آنها را به نارتهمتون تعقیب کردند، و بخشی از شهر را سوزاندند.

   

  تصویر بالا سمت چپ: یک اردوگاه تقویت شده فرانسوی از جنگ صد ساله. تصور می شود که اردوگاه لنکستری نیز اینطور به نظر می رسید. آثار هنری گراهام ترنر از سقوط فرانسه انگلیسی ۱۴۴۹-۶۳ © انتشارات اوسپری، بخشی از بلومزبری

   

  مذاکرات‌ بهم  خورد

  وارویک سعی کرد با پادشاه مذاکره کنه. وقتی باکینگاهام از دسترسی به او خودداری کرد، پاپ لگیت، اسقف کوپینی، ارتش

   

  ساعت 2 وارویک به ارتشش دستور حمله داد. افراد وارویک به سه گروه تقسیم شدند که توسط عمویش لرد فاوکنبرگ، خودش و ادوارد مارس فرماندهی می شد.

   

  وقتی نبرد آغاز شد توپخانه لنکستری نتوانست آتش بخورد. ما نمی دانیم چرا.

   

  اما توپ  جنگی یورکیست ها این کار را کرد.

   

  تصویر پایین سمت چپ: یورک ها توپ های کمتری داشتند، اما موثرتر بودند. یک گلوله توپ یورک در میدان جنگ پیدا شده است. این قدیمی ترین گلوله توپ میدان جنگ است که در انگلستان یافت شده است. جزئیات از تفنگداران یورک، نقاشی © متیو رایان. با اجازه مهربانانه از هنرمند تکثیر شده است. عکس از مایک اینگرام.

   

  حمله یورک ها

  یورکستها ها جلوی تو به او طرف زمین حمله کردن. تیراندازان لانکاستری به سمت آنها شلیک کردند و سپس مجبور شدند در آن سوی جریان بجنگند و از محوطه ای که از اردوگاه محافظت می کرد عبور کنند. مبارزه سختي بود بعدش همه چيز عوض شد. لرد گری از روتین و افرادش که بخشی از ارتش لنکستری بودند، طرف های خود را تعویض کردند و ادوارد مارس را به اردوگاه کمک کردند. لنکستری ها شکستند و فرار کردند. پادشاه در خيمه اش توسط يک آرچر به نام هنري ماونتفورد دستگير شد. شریف هایی که از او محافظت می کردند همه کشته شدند. ما هیچ سابقه ای از کشته شدن چند سرباز عادی نداریم . این نبرد احتمالا کمتر از یک ساعت طول کشید.

   

  تصویر بالا سمت راست: ارتش درگیر دست به دست در یک نبرد سخت مبارزه. عکس از مایک اینگرام.

   

  عواقب

  یورکستها هنوز هم می خواستند نشان دهند که به پادشاه وفادار هستند و فقط با مشاوران نزدیک او مخالفت کردند تا ادوارد مارس در احترام به هنری ششم زانو بزند. مایک اینگرام تاریخ دان محلی در کتاب خود “نبرد نارتهمپتون” را نوشته است: “شاه هنری ششم در نهایت تحت کنترل وارویک و یورکیست ها بود. تقریبا همه کسانی که مخالف یورک در خانواده پادشاه در حال حاضر مرده اند، یا در جنگ  کشتهو یا اعدام شدند. . پس از پایان نبرد، هنری ابتدا با احترام به ابی دلاپره برده شد، جایی که صدای عشای ربانی شنیده شد، سپس در یک صفوف باشکوه به داخل شهر هدایت شد و او را به مدت سه روز در آنجا نگه داشتند. پادشاه سپس با ورود به شهر در 16 جولای به لندن برده شد…”

   

  تصویر پایین سمت راست: در پایان نبرد، ادوارد مارس در برابر پادشاه زانو زد تا نشان دهد که یورک ها هنوز به او وفادار هستند. جزئیات از افراد وفادار، نقاشی گراهام © ترنر. با اجازه مهربانانه از هنرمند تکثیر شده است.

  نقشه: نبرد نورث همپتون، ۱۰ جولای ۱۴۶۰.

X